18,212,025 BTC

Условия на Бонус Програма

 

Настоящите Условия на Бонус програма определят механизма на бонус програмата на „Глобал Ексчейндж“ ООД с ЕИК 204334857 и уреждат взаимоотношенията, които възникват във връзка с участието в нея. С използването на програмата, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате с Условията. Те са неразделна част от Общите Условия за ползване на xchange.bg.

Бонус програмата на „Глобал Ексчейндж“ ООД комбинира Лоялна и Реферална програма, като по двете се натрупват бонус точки спрямо условията описани по-долу.

Участие в Бонус програмата

 1. Участник в Бонус програмата е всяко физическо или юридическо лице, което е верифицирало профила си в xChange.bg. От програмата не могат да се възползват неверифицирани клиенти, както и служителите на „Глобал Ексчейндж“ ООД.

 2. При верификация на профила си, участниците предоставят личните си данни спрямо ЗМИП.  

Механизъм на програмата

Лоялна програма

На всеки потребител с верифициран акаунт се трупа бонус под формата на точки на базата на обема на изпълнените и завършени поръчки за покупка и продажба на криптовалута с български лева. Бонусът е в размер на 0,3% от обема на горепосочените изпълнени и завършени поръчки.

Рефералната програма

 1. Всеки потребител получава уникален реферален линк, чрез който може да кани други потенциални потребители да използват услугите на xChange.bg.

 2. Всеки потребител, който взема участие в рефералната програма на xChange.bg чрез споделяне на рефералния си линк, получава бонус в бонус точки, които са в размер на 0,2% от всички изпълнени поръчки за покупка или продажба на криптовалута с български лева на поканените от тях клиенти. Поканените клиенти, трябва да се верифицират и да не са били вече клиенти на „Глобал Ексчейндж“ ООД към момента, в който са били поканени, в т.ч. поканените клиенти не трябва да са правили и/или изпълнявали поръчка за покупка, продажба или обмяна на една криптовалута в друга, макар например да са използвали друг имейл за регистрация преди да бъдат поканени.

Еднократни бонуси, свързани с използването на мобилните приложения за iOS и Android на xChange.bg

 1. Кампанията за еднократните бонуси е валидна за ограничен период от време - от датите на пускане на приложенията за свободно теглене от Apple App Store и Google Play Store до 1 юни 2021 г., ако не е посочено различно, като „Глобал Ексчейндж“ ООД си запазва правото да удължава или намалява този период или пък да започва кампанията отново след като е била спряна веднъж.

 2. Всеки потребител, който си изтегли едно от приложенията на xChange.bg в период на активна кампания, получава еднократен бонус от 250 бонус точки. Един потребител не може да получи повече от веднъж еднократния бонус.

Калкулация на Бонус точките

 1. Участниците в програмата получават бонус, като бонусът се изчислява като процент от обема на собствените и изпълнени поръчки, както и от изпълнените поръчки на поканените от тях клиенти в български лева. Бонусът се трупа в бонус точки, като 1 лева = 10 бонус точки. За целите на получаване на точки цифрата след конвертирането се закръглява нагоре, когато е над 0,5 и надолу, в случай че е под 0,5. Примерно изчисление: ако верифициран клиент е направил и изпълнил поръчка за 10 000 лева, то неговият бонус се равнява на 0,3% * 10 000 лв. = 30 лв., за което получава 30 лв. * 10 = 300 точки. Ако същият този клиент е препоръчал на свой приятел да търгува криптовалути на xchange.bg чрез своя реферален линк и последният се верифицира и изпълни поръчка за 2 000 лв., то освен тези 300 точки, първият ще получи 0,2% * 2 000 лв. = 4 лв. * 10 = 40 точки. Препоръчаният клиент също ще натрупа бонус точки: 0,3% * 2 000 лв. = 6 лв. * 10 = 60 точки.

„Глобал Ексчейндж“ ООД си запазва правото по собствено усмотрение да променя коефициента на конвертиране на бонуса в бонус точки, като същият не е длъжен да уведомява в писмен вид всеки потребител за тези или други подобни промени.

Проверка на Бонус точките

Общо натрупаните, използваните и наличните точки могат да се проверят лесно в профила на клиента в раздел „Бонус програма“; освен това платформата предоставя таблица на дневна база с натрупания бонус.

Натрупване на Бонус точките

 1. За натрупване на бонус точки се смятат само обработени и завършени поръчки за покупка и продажба на криптовалута с български лева. При сторниране на поръчка по каквато и да било причина, не се натрупват точки.

 2. „Глобал Ексчейндж“ ООД има право своевременно да добавя и/или премахва видове поръчки и/или валутни двойки, които се включват в натрупването на бонуса и бонус точките.

 3. „Глобал Ексчейндж“ ООД има право по собствено усмотрение да поставя лимит на броя точки, които клиентът може да натрупа в рамките на даден период.

 4. Участниците нямат право да заменят частично или изцяло натрупаните от тях бонус точки за фиатни пари, например български лева.

Използване на Бонус точките

 1. Натрупаните Бонус точки могат да бъдат използвани за закупуване на една от поддържаните криптовалути на xchange.bg. Покупката на криптовалута с Бонус точки се случва в профила на клиента в страницата „Бонус програма“, като има специално създадена функционалност за това.

 2. За да се възползва от Бонус точките си, един участник трябва да има минимум 1 000 общо натрупани налични Бонус точки от свои поръчки или от поръчките на поканените от него реферали, като ако участник реши да се възползва от Бонус точките си, може да използва само и единствено цялото натрупано количество налични бонус точки.

 3. При всяка обмяна на точки за криптовалута съответният брой използвани точки се изважда от общия брой налични натрупани точки. В случай че всички налични бонус точки се използват, наличните бонус точки се зануляват и започват да се трупат наново. За да се възползва повторно от своите Бонус точки, участникът трябва да натрупа наново минимума Бонус точки.

 4. За да направи поръчка за покупка на криптовалута с Бонус точки, участникът трябва да въведе крипто адреса, на който иска да получи съответната криптовалута. След това участникът трябва да потвърди информацията за транзакцията, като клиентът се съгласява, че курсът е само ориентировъчен. Реалният курс „Купи“, по който се изпълнява транзакцията е този към момента на натискане на бутона за потвърждаване на транзакцията.

 5. Веднъж направена поръчка за закупуване на криптовалута с Бонус точки не подлежи на сторниране или на замяна по никакъв начин в последствие.

 6. „Глобал Ексчейндж“ ООД не носи отговорност за невярно подаден крипто адрес. Участниците разбират, че криптотранзакциите не могат да бъдат сторнирани и при невярно посочен адрес могат да загубят криптовалутата.

„Глобал Ексчейндж“ ООД си запазва правото да променя начина по който участниците могат да използват Бонус точките си, като всички промени ще бъдат своевременно актуализирани и публикувани на xchange.bg.

Задължения на участниците 

Всеки потребител, който се възползва от натрупаните си бонус точки от Лоялната програма или от участието си в Рефералната програма чрез споделяне на рефералния си линк, се съгласява:

 1. Да не създава повече от един акаунт на свое име и да не се „самопоканва“, като условието за „самопокана“ важи и за свързани акаунти на юридически лица и техните собственици и управители;

 2. Да не се представя за упълномощено лице или за лице, свързано с „Глобал Ексчейндж“ ООД.

 3. Да не използва СПАМ, за да кани нови потребители;

 4. Да не наддава за брандирани думи като „xchange.bg” в онлайн търсачки;

 5. Да не препраща хора, които са въвлечени в криминални и нелегални дейности, както и самият той да не е въвлечен в криминални и нелегални дейности;

 6. Да уведоми „Глобал Ексчейндж“ ООД, ако има информация, че някои от техните реферали са въвлечени в нелегална дейност;

 7. Да поеме отговорност и да заплати за щети, настъпили за „Глобал Ексчейндж“ ООД, поради техните незаконни действия или тези на техните реферали;

 8. Че „Глобал Ексчейндж“ ООД има правото да иска допълнителна информация, ако има съмнения за извършване на дейност, която може да застраши „Глобал Ексчейндж“ ООД финансово, репутационно или правно.

Прекратяване на програмата

 1. „Глобал Ексчейндж“ ООД има право едностранно и без предизвестие да прекрати настоящия договор спрямо участник в програмата в случай на нарушаване/неспазване на условията на програмата или съмнение за злоупотреба и компрометиране на програмата от страна на участниците, както и ако участник се възползва от преференциални условия за търговия.

 2. „Глобал Ексчейндж“ ООД има право да определя и сменя срока на програмата по свое усмотрение.

 3. „Глобал Ексчейндж“ ООД има право по всяко време едностранно да променя настоящите Условия, в т.ч. системата за калкулация на точки, коефициента за превръщане на пари в точки, броя получавани точки при изпълнението на поръчки, начина на използване на натрупаните точки, минимално количество натрупани точки, необходими за използването им и др.

 4. Всяка промяна на Общите условия ще бъде довеждана до знанието на участниците на интернет адрес https://xchange.bg.

 5. „Глобал Ексчейндж“ ООД има право да прекрати цялостно или частично програмата по всяко време без предизвестие. Във всички случаи това ще бъде обявено на участниците на интернет адрес https://xchange.bg и/или по друг подходящ начин по преценка на „Глобал Ексчейндж“ ООД.

 6. „Глобал Ексчейндж“ ООД не носи отговорност спрямо участниците и натрупаните им налични бонус точки за каквато и да е промяна в Условията, модификация на Бонус програмата или нейното прекратяване, доколкото участниците разбират и се съгласяват, че програмата е организирана по едностранна инициатива на фирмата и по никакъв начин не задължава клиентите на „Глобал Ексчейндж“ ООД да се възползват от Бонус програмата и/или да търгуват на платформата https://xChange.bg.

Личните данни се обработват спрямо политиката на поверителност на xChange.bg. „Глобал Ексчейндж“ ООД не споделя информация за оборот и лични данни на поканени клиенти с участниците в Рефералната програма.

 

За контакти във връзка с Бонус програмата

email: [email protected]

 

Първа версия на Условия на бонус програма: 16.09.2020 г. 12:00 ч. (GMT+3)

Промени на Условия на бонус програма към 9.12.2020 г. 15:18 ч. (GMT+2): добавяне на т. 2.3. Механизъм на еднократните бонуси, свързани с използването на мобилните приложения за iOS и Androud на xChange.bg

Промени на Условия на бонус програма към 2.3.2021 г. 23:37 ч. (GMT+2): добавяне на т. 2.4. Механизъм на промоция по случай 3-ти март 2021 г. и удължаване на кампанията за 250 бонус точки за изтегляне на приложението (виж т. 2.3. и 2.3.2.)